پیام بگذارید یا یک ایمیل بفرستید


گر پرسشی دارید یا درباره موضوع بخصوصی می خواهید صحبت کنید با ارسال فرم زیر با من در تماس باشید. پیام ها معمولا طی 1 تا 2 روز کاری پاسخ داده می شوند.
اگر می خواهید درباره امور کاری صحبت کنید سعی داشته باشید عنوانی دقیق و گویا انتخاب کنید. عناوین بهتر زودتر پاسخ داده می شوند :)